top of page

דירוג אשראי של מדינה

המשמעות והשפעתו על הכלכלה:

דירוג האשראי של מדינה הוא תכליתי וחשוב במערכת הכלכלית העולמית. זהו מדד שמספק ציון ליכולת המדינה לשלם את התחייבויותיה הפיננסיות בזמן ובאופן מלא.

הדירוג מתבצע על ידי חברות דירוג אשראי בינלאומיות כמו Standard & Poor's, Moody's ו-Fitch. חברות אלה מחשבות את יכולתה הפיננסית של המדינה, תוך הבאה בחשבון של פרמטרים כגון חובות ציבורים, גודל הכלכלה, עמידות כלפי מצבי האטה כלכלית, ויכולת להשיג רווחים על ההשקעות המתוכננות במדינה.

הדירוג עשוי להשפיע על הכלכלה המקומית בצורה מגוונת. דירוג גבוה יכול להוביל להיקפי השקעה רבים יותר ממקורות מחוץ למדינה, לצמיחה כלכלית יותר יציבה ולהפחתת עלויות ההלוואות. מאידך, דירוג נמוך עשוי להגדיל את עלויות ההלוואות החיצוניות של המדינה ולהגביר אי-וודאות כלכלית פנימית.

בעקבות כך, עשויים להתרחש שינויים כלכליים ופוליטיים משמעותיים, ואף שינוי בהתנהלות השווקים הפיננסיים.

לסיכום: דירוג האשראי של מדינה הוא כלי חשוב שמשפיע על הכלכלה באופן מהותי. כל מדינה מתקדמת מעוניינת להגיע תמיד לעלייה ברמת דירוג האשראי שלה במטרה להפחית סיכונים ולעודד השקעות חדשות.


כותב המאמר: אסף קורן, יועץ, מתכנן ומלווה כלכלי למשפחות ועסקים.


Comments


bottom of page