top of page

דירוג האשראי ללקוחות בישראל

דירוג האשראי הוא ציון ודוח מפורט המספקים מידע על ההיסטוריה הפיננסית שלך ומשפיע על היכולת שלך לקבל הלוואות, כרטיסי אשראי, ותנועות פיננסיות נוספות. הדירוג נקבע על פי מספר פרמטרים, והציונים הנמוכים מציינים יותר רמה נמוכה של אמינות פיננסית.

 

הפרמטרים המשפיעים על דירוג האשראי כוללים:

 

1. היסטוריה של האשראי:

חשבונות בנק נוכחיים וקודמים, הלוואות בהווה וגם קודמות, ומידע על פעילות בכרטיסי אשראי.

 

2. ביצוע תשלומים בזמן:

האם אתה משלם את החשבונות שלך בזמן? תשלום בזמן או חלילה ההיפך, משפיע על הדירוג.

 

3. מספר פעולות אשראי:

הכמות והסוגים של ההלוואות וכרטיסי האשראי שבבעלותך. לעיתים יתכן ומספר גדול של פעולות יכול לשפר את הדירוג שלך ולעיתים בדיוק להיפך.

 

4. יכולת תשלום:

היכולת שלך לשלם את ההלוואות והחובות שלך, בהתאם להכנסה שלך ולהוצאותיך.

 

5. שיעור חובות אל מול ההכנסה:

היחס בין החובות שיש לך אל מול ההכנסה שלך. שיעור גבוה יכול להשפיע על דירוג האשראי שלך.

 

6. משך היסטוריה שלך:

משך הזמן שיש לך חשבון בנק או כרטיס אשראי. ככל שיש לך היסטוריה ותיקה במקרים מסוימים היא יכולה לשפר את הדירוג שלך.

 

כדי לעקוב אחרי דירוג האשראי שלך, תוכל לבדוק את דוחות האשראי שלך שנמצאים באמצעות חברות אשראי או מרכזי דירוג אשראי. במקרה של טעויות או אי התאמות בדירוג, ניתן להגיש בקשה לתיקון דירוג.Comments


bottom of page